Algemene Voorwaarden HMMID (Versie 1.0)

Artikel 1. Definities

  1. Help, mijn moeder is dement (hierna te noemen: HMMID) is de aanbieder van producten op het gebied van ondersteuning van mensen waarvan één van de (schoon)ouders (vermoedelijk, al dan niet gediagnosticeerd) lijdt aan dementie. HMMID is gevestigd te Apeldoorn en geregistreerd onder KvK-nummer 08200330.
  2. Jij bent de klant.
  3. Wij zijn de partijen samen.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al mijn aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen. De voorwaarden zijn ook van toepassing op rechtsbetrekkingen met HMMID waarbij eventuele andere partijen betrokken zijn.

Als een bepaling in deze voorwaarden of overeenkomst niet van toepassing is, omdat deze geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige, dit kan ook een gedeelte van een bepaling zijn, volledig van toepassing.

Wij sluiten jouw voorwaarden of die van anderen, uitdrukkelijk uit. Dat betekent dat jij op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen slechts een beroep kunt doen als ik die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heb aanvaard.

Indien er tegenstrijdigheden blijken te zijn tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan zal de tussen partijen gesloten overeenkomst voorgaan.

Met schriftelijk wordt ook per email bedoeld, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen die een vormvereiste voorschrijven.

Diensten van HMMID kunnen ook worden aangeboden in de webwinkel. Je kunt een bestelling plaatsen in de webwinkel, akkoord gaan met de algemene voorwaarden en een betaling verrichten/ betalingsmogelijkheidkiezen. HMMID stuurt na ontvangst een bevestiging.

De in het voorstel genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

HMMID kan niet aan haar voorstel worden gehouden als je als klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

HMMID is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een gedeelte van de opgegeven prijs.

 

Uitvoering van de opdracht

HMMID heeft een inspanningsverplichting. HMMID heeft geen resultaatsverplichting. Effectiviteit van haar dienstverlening is afhankelijk van de inzet van jou als klant. Er zullen altijd feiten bestaan waarop HMMID geen controle kan uitoefenen. Eventuele verwachte resultaten kunnen nooit worden gegarandeerd. Het gaat om het ontvangen van bepaalde inzichten die ieder op zijn of haar eigen manier ervaart.

Bovendien baseert HMMID zich bij de uitvoering van de taken op informatie en gegevens die door jou als klant worden verstrekt. Het is dan ook belangrijk om HMMID direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie of gegevens. In geval er informatie of gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn, kan HMMID daarvoor niet verantwoordelijk en dus ook niet aansprakelijk worden gehouden. Jij als klant bent gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om het gewenste resultaat te bereiken.

HMMID is gerechtigd haar dienstverlening te allen tijde online plaats te laten vinden. Alle kennisgevingen en andere informatie worden gecommuniceerd per email, telefoonnummer of andere bekende adressen.

HMMID mag derde partijen inschakelen voor de uitvoering van de opdracht.

Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor zijn of haar eigen gedeelte aansprakelijk. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Op de website of in het voorstel kan informatie worden vermeld over de spreker en locatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. HMMID is gerechtigd om wijzigingen in de locatie of spreker aan te brengen, zonder dat je als klant gerechtigd bent tot enige beëindiging van de overeenkomst en zonder dat HMMID tot enige terugbetaling, andere verplichting of (schade)vergoeding is gehouden. HMMID zal jou als klant schriftelijk/per email op de hoogte stellen van aangebrachte wijzigingen.

HMMID is ook gerechtigd bijeenkomsten te allen tijde online plaats te laten vinden, zonder dat je als klant gerechtigd bent tot enige beëindiging van de overeenkomst en zonder dat HMMID tot enige terugbetaling, andere verplichting of (schade)vergoeding is gehouden.

Mocht er lesmateriaal beschikbaar zijn dan ontvang je als klant daar een kopie van, dit met inachtneming van de regels omtrent het intellectueel eigendom. HMMID is gerechtigd dit in papieren vorm of digitaal aan te bieden.

 

Betaling

HMMID is niet verantwoordelijk en zal geen bedragen terugbetalen als gevolg van te late aankomst in het bijwonen van of het terugtrekken uit een bijeenkomst.

Voor individuele sessies geldt: afmelding korter dan 24 uur van tevoren worden volledig in rekening gebracht.

Jouw betaling gebeurt zonder beroep op opschorting of verrekening. Je schrijft het afgesproken bedrag tijdig en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur over op het door mij opgegeven bankrekeningnummer.

Betaal je niet binnen de afgesproken termijn, dan ben je van rechtswege (automatisch dus) in verzuim, zonder dat ik jou daarvoor hoef aan te manen. Vanaf dat moment heb ik het recht om mijn verplichtingen op te schorten totdat jij aan jouw betalingsverplichting hebt voldaan.

Als jij in verzuim bent, ben jij vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan mij verschuldigd. Handel jij als bedrijf, dan komt daar 3% bovenop. Nadat jij in verzuim bent, komen alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, ten laste van jou.

De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten (BIK) is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Handel jij als consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incasso Kosten (WIK).

De door jou gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al wijs jij zelf andere volgorde van toerekening aan.

Voor een groepsactiviteit van HMMID geldt een annuleringstermijn van vier weken. Tot die tijd kun je kosteloos annuleren, wel wordt er bij annulering € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Na het verstrijken van de annuleringstermijn beschouwen wij de inschrijving als definitief en gelden er annuleringskosten van € 75. Annuleer je korter dan zeven dagen voor aanvang van de activiteit, of ben je zonder afmelding niet aanwezig, dan ben je het gehele bedrag verschuldigd.

 

Online programma

HMMID biedt een online programma.
Bij betaling ontvang je volledig toegang tot het programma, zolang HMMID bestaat. Mocht HMMID worden opgeheven, dan wordt tot en met twee jaar na opheffing van HMMID je toegankelijkheid gegarandeerd.
Het materiaal mag enkel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt/gedownload, dit met inachtneming van de regels omtrent het intellectueel eigendom. Na betaling is het niet meer mogelijk om een online programma te annuleren. Indien je toch annuleert ben je, in afwijking van artikel 7:408 lid 1, verplicht tot betaling van het volledig overeengekomen totaalbedrag voor het gehele programma.

 

Overmacht

  1. Van overmacht aan mijn zijde is sprake als ik word verhinderd om mijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot, internetstoring, virusinfecties of hack, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, epidemieën en pandemieën, stakingen, diefstal, brand, ziekte van mij, overheidsmaatregelen, vervoersproblemen, wegblokkades, tekortkomingen in de levering van leveranciers, ongeval, arbeidsongeschiktheid of black-out van sprekers binnen HMMID of derden en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht versta ik ook iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door mij zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van mij kan worden verlangd. Onder overmacht versta ik ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waar ik van afhankelijk ben.
  2. Voor zolang de overmacht duurt, mag ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als de overmacht periode langer duurt dan 60 dagen, hebben wij allebei het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij door die overmacht een bepaald voordeel genieten.
  3. Voor zover ik op het moment waarop de overmacht begon, gedeeltelijk mijn verplichtingen al ben nagekomen of die nog wel zal kunnen nakomen, heb ik het recht om eventueel dat gedeelte al te declareren. Jij bent dan gehouden om die declaratie te voldoen alsof het een aparte overeenkomst zou zijn.

 

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst, tenzij ik de schade opzettelijk of met grove schuld heb veroorzaakt.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die jij neemt, al dan niet naar aanleiding van mijn advies.

Ik kan door jou niet aansprakelijk worden gesteld als het resultaat niet voldoet aan jouw verwachtingen.

HMMID is enkel aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.

Je stemt er als klant mee in volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de aankoop, deelname en/of uitkomst van eventuele beslissingen die je neemt na het bijwonen van groepsbijeenkomsten, individuele sessies en een online programma. HMMID aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.

HMMID is tegenover jou als klant niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 en 7:404 BW zijn in ieder geval uitgesloten.

Je bent als klant tijdens de uitvoering van de uitvoering van de opdracht zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouzelf en jouw eigendommen.

Jij als klant, vrijwaart HMMID in en buiten rechte tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de uitoefening van het werk van HMMID.
Als HMMID door een derde partij wordt aangesproken, dan behoor jij als klant HMMID bij te staan en alle acties te ondernemen welke van jou mogen worden verwacht.

De vorenstaande bepalingen gelden alleen voor zover er geen sprake is van opzet of grove schuld.

 

Verval en Verjaring

Elke aansprakelijkheid jegens HMMID vervalt in ieder geval na verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de begeleiding door voltooiing of op andere wijze is geëindigd. Elke bevoegdheid van jou als klant om je op aansprakelijkheid te beroepen, vervalt indien niet binnen bekwame tijd nadat de tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijze had moeten worden ontdekt, schriftelijk en met redenen omkleed ter zake is geprotesteerd. Er dient dus ook binnen bekwame tijd te worden geprotesteerd.

Iedere rechtsvordering jegens HMMID vervalt en is niet ontvankelijk door verloop van 6 maanden na het schriftelijke en met redenen omklede protest. Iedere rechtsvordering jegens HMMID vervalt in ieder geval en is niet ontvankelijk na het verstrijken van 1 jaar vanaf de dag waarop de begeleiding door voltooiing of op andere wijze is geëindigd. De rechtsvordering dient door jou als klant dus altijd te worden ingesteld binnen 1 jaar vanaf de dag waarop de begeleiding door voltooiing of op andere wijze is geëindigd.

De vorenstaande bepalingen gelden alleen voor zover er geen sprake is van opzet of grove schuld.

 

Intellectueel Eigendom

HMMID behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hierbij kan onder andere, maar niet uitsluitend, worden gedacht aan de inhoud van de webinars, individuele sessies en e-learnings en bijbehorend materiaal. HMMID verleent aan jou als klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, gebruikersrecht om de inhoud en materialen uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Inhoud en materialen zijn dan ook alleen voor jou als klant bedoeld. Wijziging, ander gebruik, publicatie of exploitatie van de inhoud en het materiaal door jou is niet toegestaan. Het is dus ook niet toegestaan het gebruikersrecht te vervreemden, verhuren, verkopen of anderszins te bezwaren. Het is voor jou als klant ook niet toegestaan om opnameapparatuur te gebruiken om de inhoud van de webinar, individuele begeleiding of e-learnings op te nemen. Dit geld zowel voor beeld als geluid.

 

Privacy en geheimhouding

HMMID zal vertrouwelijk, zorgvuldig en veilig met (persoons)gegevens en documenten omgaan. HMMID en jij als klant zijn verplicht tot geheimhouding, ook na beëindiging van de begeleiding en deelname aan het programma. Indien je als klant deelneemt aan een webinar, individuele sessies of groepsbijeenkomsten dan wordt er vertrouwelijk omgegaan met de informatie over of van andere deelnemers, zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld. Er wordt dan ook van jou verwacht dat je vertrouwelijk omgaat met alles wat in de groep waarin je deelneemt wordt gedeeld. Mocht je bijvoorbeeld enthousiast zijn over de gegeven webinar, sessie of groepsbijeenkomst dan is het natuurlijk wel toegestaan het een en ander hierover te delen op social media. Let er op dat je zonder toestemming geen foto’s of verhalen van anderen deelt.

Artikel 25. Naleving AVG

  1. Ik verwerk persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht. In principe verwerk ik niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht.
  2. De verwerking vindt plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben anders te handelen.
  3. Hoe ik met (persoons)gegevens om ga is na te lezen in mijn privacy beleid, te vinden op mijn website: www.helpmijnmoederisdement.nl

 

 Elektronische communicatie

Partijen kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Zij zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet afleveren, vertraging bij aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie. Ook zijn zij tegenover elkaar niet aansprakelijk voor het overbrengen van virussen, het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere benodigde middelen. Partijen zullen er samen alles aan doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van de voornoemde risico’s.

 

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle juridische verhoudingen (rechtsbetrekkingen) waarbij HMMID partij is. De rechter in de vestigingsplaats van HMMID is alleen bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders bepaalt. Geschillen tussen jou als klant en HMMID wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Help, mijn moeder is dement, Hoge Dries 32, 7335 AR, Apeldoorn, Nederland Tel: +31 (0) 6 50920022. Email: info@helpmijnmoederisdement.nl


>